Absolute Event Agency

ออกแบบ Design

Design
ออกแบบสิ่งพิมพ์
Design Printing

ออกแบบ
ออกแบบ Company Profile

Booth
ออกแบบบูธ

Event
ออกแบบ งานอีเว้นท์

Organizer
ออกแบบ ออกาไนเซอร์


จัด พริ๊ตตี้ MC

จัด Pretty จัด MC
Event Link

Fusion MusicFattwo organizer Fattwo mediaFattwo designFattwo Outing Tour

 

ความหมายของ สื่อโฆษณา แบ่งปัน

สื่อโฆษณาคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง  ที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภค ได้รับรู้ และเกิดความต้องการในสินค้า การที่ผู้โฆษณาจะประสบความสำเร็จทางด้านการสื่อสารผู้โฆษณาควร ที่จะรู้จักลักษณะของสื่อโฆษณาแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสื่อโฆษณาที่นิยมใช้  
โดยทั่วไป  ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมาก ในงานโฆษณา เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมาก ดังนั้นในการวางแผนการใช้สื่อ งบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก สำหรับสื่อ ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เช่นแผ่นป้ายต่างๆ จะมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่ในการเตือนความจำ ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวย้ำสารโฆษณาจากสื่อหลักซึ่งได้โฆษณาไปแล้วนั่นเอง
สื่อโฆษณาเบื้องต้น

ประเภทของสื่อโฆษณา
1. สื่อสิ่งพิมพ์ Printed media advertising

     1.1 หนังสือพิมพ์ Newspaper
     1.2 นิตยสาร Magazine
     1.3 สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order media
     1.4 สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง Directories
2. สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising
     2.1 โทรทัศน์ Television
     2.2 วิทยุ Radio
     2.3 โรงภาพยนตร์ Cinema
     2.4 อินเทอร์เน็ต Internet
3. สื่ออื่นๆ Other media advertising
     3.1 สื่อกลางแจ้ง Outdoor media
     3.2 สื่อทางยานพาหนะ Transit media
     3.3 สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ Point of purchase

หนังสือพิมพ์ Newspaper

          หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีความสำคัญ ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของคนเมืองที่มีความเจริญแล้ว ยิ่งจะได้รับความสนใจในการอ่านกันอย่างแพร่หลาย การเลือกใช้สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพื่อนำข่าวสารโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
เราจึงต้องมีความเข้าใจลักษณะของตัวสื่อหนังสือพิมพ์ นั่นก็จะทำให้การโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพ

การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. โฆษณาเดี่ยว (Display Advertising) เป็นการโฆษณาสินค้าเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่มีโฆษณาอื่นมาปะปนกัน เป็นโฆษณาที่สร้างความตื่นเต้น หรูหรา ยิ่งใหญ่เป็นเอกเทศ ถ้าเป็นสีก็จะทำให้เกิดควาสะดุดตามากยิ่งขึ้น
2. โฆษณาหมู่ (Classified Advertising) เป็นการลงโฆษณาสินค้าในพื้นที่ที่หนังสือพิมพ์จัดไว้ให้โดยเฉพาะ จะมีสินค้าหลากหลายชนิดลงโฆษณาปะปนกัน เช่นโฆษณาขายที่ดิน รถยนต์มือสอง เรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหนัง ฯลฯ

หนังสือพิมพ์ Newspaper ข้อดี
1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
2. เลือกกลุ่มเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ได้
3. ส่งข่าวสารได้รวดเร็วทันสมัย ทันเวลา
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวถูกกว่าสื่อชนิดอื่นๆ (ในประเภทสื่อสิ่งพิมพ์)
5. เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือจากคนทั่วไป
ข้อเสีย
1. ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่มได้
2. รูปภาพ สีสัน และคุณภาพกระดาษค่อนข้างต่ำ
3. อายุของหนังสื่อพิมพ์จะสั้น ทำให้ผ่านตาผู้บริโภคได้น้อยครั้ง

นิตยสาร Magazine           นิตยสารเป็นสิงพิมพ์ที่รวมเนื้อหาสาระประเภทต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ที่มีความน่าสนใจหลายๆเรื่อง แต่เป็นเรื่องประเภทเดียวกัน ทำให้สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และจัดพิมพ์ออกมาเป็นเล่มวางตลาดเป็นรายคาบ (Periodical Publication) คือรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น

ประเภทนิตยสาร

สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยได้จำแนกประเภทของนิตยสารที่มีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด มีจำนวนมากกว่า 15 ประเภทเช่น
1. นิตยสารการเมือง
2. นิตยสารกีฬา
3. นิตยสารสำหรับเด็ก
4. นิตยสารทางการถ่ายภาพและภาพพิมพ์
5. นิตยสารการท่องเที่ยว
6. นิตยสารทางธุรกิจและทางการโฆษณา
7. นิตยสารบันเทิง
8. นิตยสารบ้าน
9. นิตยสารผู้หญิง
10. นิตยสารผู้ชาย
11. นิตยสารรถ
12. นิตยสารทางศิลป-วัฒนธรรม
13. นิตยสารเศรษฐกิจ
14. นิตยสารสุขภาพ
15. นิตยสารครอบครัว

นิตยสาร Magazine ข้อดี
1. เป็นสื่อที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
2. สื่อมีอายุยาวนาน ทำให้โฆษณาผ่านตาผู้บริโภคบ่อยครั้ง
3. สื่อมีคุณภาพ เพราะกระดาษมีคุณภาพ และการพิมพ์มีคุณภาพสูง
4. มีจำนวนผู้อ่านต่อฉบับสูง
5. เข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง
ข้อเสีย
1. ระยะเวลาในการวางแผงจำหน่ายไม่ตรงเวลาทำให้ข่าวสารเกิดความล่าช้า จนบางครั้งข้อมูลดีเดย์อาจพ้นกำหนดไปแล้ว

สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order advertising           เอ็ดเวิร์ด เอ็น เมเยอร์(Edward N. Mayer) นักโฆษณาทางไปรษณีย์ ของสหรัฐอเมริกาได้ให้ข้อคิดเป็นหลักการของการดำเนินการโฆษณาทางไปรษณีย์ไว้
"ถึงแม้ชิ้นงานโฆษณาทางไปรษณีย์ของคุณจะเลิศสักเพียงใดก็ตาม ข้อความและคำโฆษณายอดเยี่ยม รูปแบบการจัดภาพในงานศิลปกรรมของคุณก็เป็นที่พึงพอใจ ศิลปการพิมพ์ก็สามารถชนะการประกวดได้รางวัลยอดเยี่ยม แสตมป์ของคุณก็เป็นแสตมป์รุ่นใหม่หายากและเหมาะแก่การเก็บเป็นของที่ระลึก แต่ถ้าชิ้นงานโฆษณาทางไปรษณีย์นั้นส่งไปยังบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ และเขาไม่สามารถซื้อสินค้าคุณได้ ความพยายามทั้งหมดของคุณก็คือ ความล้มเหลว ซึ่งกลับกลายเป็นการสูญเสียที่แพงยิ่ง"

สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order advertising รูปแบบการโฆษณาทางไปรษณีย์
           1. จดหมายขาย Sales Letters เป็นรูปแบบการโฆษณาที่ใช้ข้อความตัวอักษรเป็นหลัก มีลักษณะคล้ายจดหมายสำคัญทางราชการ หากมีการเซ็นต์ชื่อผู้ส่งด้วยลายเซ็นต์ของตนเองแล้ว ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดี
           2. โปสการ์ด Postcards สามารถใช้ไปรษณียบัตรพิมพ์ข้อความโฆษณาที่เตรียมไว้ หรือใช้วิธีการพิมพ์ไปรษณียบัตรขึ้นมาใหม่ แล้วส่งให้ลูกค้าเป้าหมาย ข้อความโฆษณาจะเป็นข้อความที่สั้นๆ
           3. ใบปลิว Leaflets เป็นใบโฆษณาเล็กๆ แนบมากับจดหมาย นำมาเสริมเพราะใบปลิวสามารถพิมพ์รูปแบบการโฆษณาได้สวยงาม และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
           4. แผ่นพับ Folder or Brochure มีลักษณะคล้ายใบปลิวผสมจุลสาร บางครั้งสามารถพับให้เป็นตัวซองจดหมายได้ในตัว
           5. จุลสาร Booklets มีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มบางๆ เล็กๆ มีเนื้อหาหลายหน้ากระดาษ บรรจุข่าวสารรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน แม้จุลสารจะมีค่าใช้จ่ยที่สูงแต่ก็ให้ผลทางด้านความรูสึกที่คุ้มค่า
           6. แค็ตตาล็อก Catalogs เป็นเอกสารหนังสือที่อธิบายรายละเอียดของสินค้าที่สมบูรณ์ที่สุด จะมีภาพสินค้า ขนาด น้ำหนัก สี และรหัสสินค้า เพื่อใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปดูสินค้าจริง
ภาพตัวอย่างการโฆษณาทางไปรษณีย์แบบแค็ตตาล็อก

สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order advertising ข้อดี
1. สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
2. สามารถส่งข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมาย หลายกลุ่มได้ในเวลาที่พร้อมกันได้
3. เป็นสื่อที่เหมาะกับการส่งข่าวสารแบบเทศกาล และการส่งเสริมการขายพิเศษ
4. สามารถออกแบบรูปแบบสื่อได้เต็มที่ เพราะไม่มีข้อจำกัดด้านเนื้อที่ ขนาด
5. มีผู้โฆษณาเพียงรายเดียวทำให้ผู้บริโภคไม่สับสน
ข้อเสีย
1. ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง
2. โฆษณาจะสัมฤทธิ์ผล จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของรายชื่อลูกค้าเป็นสำคัญ

ื่อสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง Directories

          นอกจากสื่อสิงพิมพ์เบื้องต้นดังที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ อีกมากมายเช่น สมุดโทรศัพท์ไดเร็คทอรี่ สมุดโทรศัพท์ไดเร็คทรอรี่ คือหนังสือที่รวบรวมรายชื่อ โทรศัพท์ กลุ่มธุรกิจ ร้านค้า สินค้าต่างๆ แยกออกเป็นหมวดหมู่ เรียงลำดับตัวอักษร ลักษณะการโฆษณาก็จะมีพื้นที่พิเศษ คือนอกจากจะมีการบอกชื่อร้านค้า และเบอร์โทรศัพท์แล้วยังมีพื้นที่สำหรับการลงรูปถ่ายร้านค้าหรือสินค้า รวมถึงข้อมูลเบื้องต้นด้วย สื่อชนิดนี้จะมีข้อด้อยตรงที่กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นกระดาษคุณภาพต่ำ และไม่พิมพ์สี่สี อย่างไรก็ดีสื่อชนิดนี้นับเป็นสื่อที่สำคัญอีกสื่อหนึ่งที่หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นสื่อที่ให้ประโยชน์จริงๆ อายุของสื่อก็ยาวนานใช้กันเป็นปี ผู้บริโภคที่ต้องการสินค้า สามารถเปิดหาร้านค้าที่จำหน่ายได้ทันที

ข้อดี
1. เสียค่าใช้จ่ายต่ำ
2. สื่อมีอายุที่ยาวนาน
ข้อดี
1. คุณภาพกระดาษต่ำ
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงแคบ

คำสั่งเลือกคำตอบตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 
1. การประกาศหาคนหาย ควรใช้การโฆษณาทางหนังสือตามตัวเลือกใด
  โฆษณาเดี่ยว
  โฆษณาหมู่
  โฆษณาผสม
  โฆษณาเล็ก
2. การโฆษณาแบบเต็มหน้าทางหนังสือพิมพ์ คือการโฆษณาตามตัวเลือกใด
 
โฆษณาเดี่ยว
  โฆษณาหมู่
  โฆษณาผสม
  โฆษณาเล็ก
3. ตัวเลือกใดคือลักษณะของสื่อหนังสือพิมพ์
 
รูปภาพมีสีสันที่สวยงาม
  ข่าวสารมีความล่าช้า
  เจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
  สื่อมีอายุสั้น
4. นิตยสาร อสท. คือนิตยสารตามตัวเลือกใด
 
นิตยสารบันเทิง
  นิตยสารเด็ก
  นิตยสารการท่องเที่ยว
  นิตยสารเครื่องเสียง
5. ตัวเลือกใดคือลักษณะของนิตยสาร
  สามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็ว
  สื่อมีอายุยาวนาน
  คุณภาพกระดาษต่ำ 
  คุณภาพเสียงดี
6. การโฆษณาที่ลักษณะเหมือนไปรษณียบัตร คือตัวเลือกใด
  จุลสาร
  จดหมายขาย
  แค็ตตาล็อค
  โปสการ์ด
7. เอกสารหนังสือที่อธิบายรายละเอียดของสินค้าที่สมบูรณ์ที่สุด คือตัวเลือกใด
  จุลสาร
  จดหมายขาย
  แค็ตตาล็อค
  โปสการ์ด
8. รูปแบบการขายโฆษณาทางนิตยสารคือตัวเลือกใด
  คอลัมน์นิ้ว
  เต็มหน้า
  ชั่วโมง
  วินาที


สื่อกลางแจ้ง Outdoor media

          เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถแสดงเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์การค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ คำขวัญ บรรจุภัณฑ์ ความเคลื่อนไหว และแสงสีในเวลากลางคืนได้ด้วยรูปและขนาดที่ใหญ่มาก สามารถทำให้เกิดความสะดุดตาสะดุดใจ เรียกร้องความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี เช่นป้ายโฆษณาตามทางแยก ตามแนวถนนทางออกนอกเมือง บนหลังคาตึกสูง ผนังตึกด้านนอกตึก

ประเภทของสื่อโฆษณากลางแจ้ง
1. ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ Billboard
2. ป้ายโฆษณาทางเท้า Cut out
3. โปสเตอร์ Poster
4. ป้ายผ้า Banner
5. ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ Tri Vision
6. สื่ออาคาร Tower Vision

สื่อกลางแจ้ง Outdoor media ข้อดี
1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง
2. อัตราค่าโฆษณาต่อหัวต่ำ
3. ข้อความโฆษณาผ่ายสายตากลุ่มเป้าหมายได้บ่อยครั้ง
4. สื่อมีอายุยาวนาน เนื่องด้วยใช้วัตถุที่ถาวร
ข้อเสีย
1. ใช้ข้อความโฆษณาได้ไม่มาก เพราะกลุ่มเป้าหมายขับยานพาหนะด้วยความรวดเร็ว
2. ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่รับข่าวสารได้

สื่อทางยานพาหนะ Transit media

         สื่อชนิดนี้คือการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาไปกับยานพาหนะสาธารณะทุกชนิด ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการติดตั้งภายใน หรือภายนอกยานพาหนะ รวมถึงการติดตั้งโฆษณาที่ป้ายรถเมล์ ในบริเวณชานชลา สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานนีระหว่างทาง รวมถึงการพิมพ์ข้อความบนตั๋วโดยสาร กระเป๋าเดินทาง การฉายภาพยนตร์โฆษณาทางวิดีโอเทป

ประเภทการโฆษณาทางยานพาหนะ
1. สื่อรถประจำทาง Bus Media
2. สื่อรถตุ๊ก ตุ๊ก Tuk Tuk Advertising
3. สื่อแท็กซี่ Taxi Advertising
4. สื่อรถไฟฟ้า BTS Advertising

สื่อทางยานพาหนะ Transit media ข้อดี
1. กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข่าวสารได้ดี เนื่องจากขณะโดยสาร กลุ่มเป้าหมายไม่มีกิจกรรมอื่นทำ ทำให้โฆษณาที่อยู่ในสายตาถูกอ่านอย่างละเอียด
2. เลื่อกกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งในเชิงภูมิศาตร์ และประชากรศาสตร์
3. เสียค่าใช้จ่าต่ำ เนื่องจากสื่อมีขนาดเล็ก
ข้อเสีย
1. ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขาง
2. รูปภาพ ข้อความมักถูกต่อเติม ขีดฆ่า ทำลาย

สื่อ ณ จุดซื้อ Point of purchase media

คือลักษณะการโฆษณาค้าปลีกซึ่งทำภายในร้านค้า โดยการจัดตกแต่งร้านค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความสวยสะดุดตา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแวะชมสินค้า วัตถุประสงค์หลักของการโฆษณา ณ จุดซื้อ คือเพื่อเตือนความทรงจำของลูกค้าให้ระลึกถึงตรายี่ห้อ หรือเพื่อจะหยุดลูกค้าที่กำลังผ่านไปมาให้แวะชมและเกิดอารมณ์การซื้อ สรุปคือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อแบบฉับพลัน

ข้อดี
1. เสียค่าใช้จ่ายน้อย
2. กระตุ้นให้เกิดกระทำทันที
3. เพื่อเตือนความทรงจำในตรายี่ห้อ
ข้อเสีย
1. เป็นสื่อโฆษณาเฉพาะจุด ไม่กว้างขวาง
2. มีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่ของร้าคาปลีก

1. สื่อโฆษณาที่แสดงเครื่องหมายการค้าได้ในขนาดที่ใหญ่มาก คือตัวเลือกใด
  Loose Spot
  Billboard
  Tuk Tuk AD.
  Magazine
2. Billboard คือป้ายโฆษณาตามตัวเลือกใด
 
ป้ายโฆษณาที่พิมพ์ลงบนกระดาษ
  ป้ายโฆษณาขนาดเล็ก
  ป้ายโฆษณานอกอาคารใหญ่
  ป้ายข้อความโฆษณาที่เคลื่อนไหวได้
3. สื่ออาคารตรงกับตัวเลือกใด
 
Billboard
  Poster
  Tri Vision
  Tower Vision
4. โฆษณาที่ป้ายหยุดรถประจำทาง คือการโฆษณาในตัวเลือกใด
 
ป้ายกลางแจ้ง
  ทางยานพาหนะ
  โฆษณา ณ จุดซื้อ
  เพื่อการส่งเสริมการขาย
5. ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของสื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ
  สื่อกระตุ้นให้เกิดกระทำทันที
  เป็นสื่อเฉพาะที่
  เสียค่าใช้จ่ายน้อย
  มีหน่วยการซื้อขายเป็นนาที
6. ตัวเลือกใดคือการโฆษณาทางยานพาหนะ
  Billboard
  Taxi Ad
  Poster
  Displays
7. Lift Ad. ตรงกับตัวเลือกใด
  ป้ายกลางแจ้ง
  ทางยานพาหนะ
  โฆษณา ณ จุดซื้อ
  สื่อกระจายเสียง
8. Bus body คือการโฆษณาในตัวเลือกใด
  ป้ายกลางแจ้ง
  ทางยานพาหนะ
  โฆษณา ณ จุดซื้อ
  เพื่อการส่งเสริมการขาย

http://edu.e-tech.ac.th/mdec/learning/advertising_media/admedia_1.html


1. สื่อสิ่งพิมพ์ Printed media advertising
     1.1 หนังสือพิมพ์ Newspaper
     1.2 นิตยสาร Magazine
     1.3 สื่อทางไปรษณีย์ Mail-order media
     1.4 สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง Directories
2. สื่อกระจายภาพและเสียง Broadcast media advertising
     2.1 โทรทัศน์ Television
     2.2 วิทยุ Radio
     2.3 โรงภาพยนตร์ Cinema
     2.4 อินเทอร์เน็ต Internet
3. สื่ออื่นๆ Other media advertising
     3.1 สื่อกลางแจ้ง Outdoor media
     3.2 สื่อทางยานพาหนะ Transit media
     3.3 สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ Point of purchase

1. สื่อโฆษณามีความหมายตามตัวเลือกใด
  สื่อกลางระหว่างรัฐบาลและประชาชน
  สื่อเพื่อการเรียนการสอน
  เครื่องมือกลางเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
  เครื่องมือทางการตลาดไว้นำพาข่าวสาร
2. ตัวเลือกใดคือสื่อโฆษณาหลัก
 
แผ่นพับ
  สื่อกลางแจ้ง
  หนังสือพิมพ์
  สื่อ ณ จุดซื้อ
3. ตัวเลือกใดไม่ใช่สื่อโฆษณา
 
หนังสือพิมพ์
  เครื่องฉายโอเวอร์เฮด
  ป้ายกลางแจ้ง
  สื่อ ณ จุดซื้อ
4. ตัวเลือกใดคือ Broadcast Media Advertising
 
E.FM 88.0 MHz
  กุลสตรี
  โปสการ์ด
  ไทยรัฐ
5. ตัวเลือกใด ไม่ใช่สื่อสิ่งพิมพ์
  แพรว สุดสัปดาห์
  ข่าวสด
  ถึงลูกถึงคน       
  มติชน
6. ตัวเลือกใดคือ Other Media Advertising
  วิทยุ
  หนังสือพิมพ์
  อินเทอร์เน็ต
  สื่อทางยานพาหนะ
7. ตัวเลือกใดคือสื่อสิ่งพิมพ์
  Television
  Magazine
  Radio
  Transit Advertisin
8. Television คือสื่อตามตัวเลือกใด
  สื่อสิ่งพิมพ์
  สื่อกระจายภาพและเสียง
  สื่ออื่นๆ
  สื่อเพื่อการส่งเริมการขาย


สื่อโทรทัศน์ Television

          โทรทัศน์ เป็นสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพที่สุดสำหรับการโฆษณา เพราะเป็นสื่อที่มีคุณลักษณะเด่นที่เหนือกว่าสื่ออื่นๆ คือ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้ในเวลาเดียวกัน สื่อโทรทัศน์จึงเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในบรรดาสื่อทั้งหลาย

การซื้อเวลาสำหรับสื่อโทรทัศน์ทำได้ 3 วิธี
1. การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการเพียงผู้เดียวในรายการนั้นๆ Single Sponsorship
2. การเป็นผู้อุมปถัมภ์ร่วมกันหลายรายการ Multiple Sponsorship
3. การซื้อเวลาเป็นสปอตโฆษณาย่อยร่วมกัน Participating Advertiser

สื่อโทรทัศน์ Television การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการเพียงผู้เดียว Single Sponsorship
           ผู้อุปถัมภ์รายการเพียงรายเดียวนั้นคือ มีผู้ผลิตเจ้าเดียวเป็นผู้ซื้อเวลาสำหรับออกอากาศแพร่ภาพตลอดทั้งรายการ การโฆษณาแบบนี้หวังผลการประชาสัมพันธ์มากกว่าการกระตุ้นให้เกิดยอดขายโดยตรง เป็นการเรียกร้องความสนใจจากสาธารณะชนทั่วไป ทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดีกับธุรกิจการค้า
           จากตัวอย่างคือรายการจดหมายเหตุกรุงศรีทางช่อง 7 จะเห็นว่ารายการเป็นรูปแบบสารคดีสั้นความยาวประมาณ 1 นาที และในทุกครั้งที่จบรายการจะมีการแสดงถึงผู้สนันสนุน ซึ่งก็จะเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกครั้ง

สื่อโทรทัศน์ Television ผู้อุปถัมภ์รายการร่วมกันหลายราย Multiple Sponsorship
           ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันกับข้อแรก ผู้โฆษณาอาจรวมกันตั้งแต่สองรายขึ้นไป ซื้อรายการทั้งรายการก็ได้ เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการซื้อรายการกีฬาถ่ายทอดสดทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
           จากตัวอย่างคือรายการ คน ค้น ฅน เราจะเห็นว่าจะมีผู้สนับสนุนรายการมากกว่า 1 รายคือ รีเจนซี่ ไทยรุ่ง กระเบื้องสีตราช้าง และในทุกสัปดาห์เราจะเห็นทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนรายการอยู่

สื่อโทรทัศน์ Television สปอตโฆษณารายย่อย Participating Advertising
           ในแต่ละรายการจะมีช่วงเวลาสำหรับโฆษณาแทรกอยู่ ช่วงโฆษณานี้จะถูกนำมาแบ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆ เรียกว่าสปอต Spot ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีความยาว 15 ,30 ,45 ,60 วินาที โดยเจ้าของสินค้าจะมีภาพยนตร์โฆษณามาให้ทางสถานีออกอากาศตามเวลาที่ตกลงกัน

สื่อโทรทัศน์ Television ข้อดี
1. เป็นสื่อที่จูงใจผู้บริโภคได้สูง เพราะมีภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวอักษร ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจสินค้าได้ง่าย
2. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
3. อัตราค่าโฆษณาต่อหัวต่ำ
4. กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการรับฟังข่าวสารดี
5. สามารถสาธิตสินค้าได้เห็นทุกแง่มุม
6. เป็นสื่อที่อยู่ในความทรงจำได้ดี
ข้อเสีย
1. มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าการผลิต และค่าซื้อสื่อ
2. สื่อมีอายุสั้นมาก
3. ผู้บริโภคอาจสนใจในความแปลกของโฆษณามากกว่าสนใจเนื้อสินค้า
4. มีรีโมทคอนโทรเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ทำให้ผู้ชมหลีกเหลี่ยงการชมโฆษณา

สื่อวิทยุ radio      วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อโฆษณาที่กระจายครอบคลุมพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางมาก เพราะมีสถานีวิทยุอยู่มากมายหลายแห่ง รวมถึงวิทยุชุมชนที่เกิดขึ้นอีกมาก วิทยุยังเป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้รับฟังรับรู้ข่าวสารได้ในทุกอริยบถ เช่นรับฟังในขณะขับรถ ทำงาน นอนพักผ่อน ออกกำลังกาย จึงกล่าวได้ว่าวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคมากและสามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายไปได้ทุกหนแห่ง

ระบบการส่งวิทยุกระจายเสียงที่อยู่ในเชิงพาณิชย์
1. ระบบ AM (Amplitude modulation)
2. ระบบ FM (Frequency modulation)

ื่อวิทยุ radio
          loose spot คือการโฆษณาที่ใช้คั่นระหว่างรายการ โดยทั่วไป สปอต 1 ตัวจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 30 วินาที จากตัวอย่างคือสปอตโฆษณาของใต้ฟ้าการแว่น และปั๊มน้ำมัน Esso

สื่อวิทยุ radio การโฆษณาทางวิทยุแบบสารคดี
- กำหนดรูปแบบรายการได้ตามต้องการ
- บรรจุ Loose Spot ได้ 1 ตัว
- การโฆษณาแบบใช้ข้อความ "ชื่อสถานีวิทยุ ตามด้วยชื่อผู้อุปถัมภ์ ตามด้วยชื่อช่วงรายการ"
สื่อภาพยนตร์ Cinema           การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ของไทยนั้น มีมานานเกือบ 40 ปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ภาพยนตร์โฆษณาเป็นเรื่องเดียวกับโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ โดยนักโฆษณามักใช้เป็นสื่อเสริม ความยาวของภาพยนตร์โฆษณาจึงเหมือนกับความยาวทางโทรทัศน์คือ 30 วินาที 45 วินาที จากนั้นก็พัฒนามาเป็นการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ คือให้ผู้บริโภคชมภาพยนตร์ไปพร้อมกับการเห็นสินค้า นอกจากนั้นโรงภาพยนตร์บางแห่งยังมีการโฆษณาที่หลังบัตรเข้าชมภาพยนตร์ด้วย
           จากตัวอย่างภาพยนต์เรื่อง Cast away เราจะเห็นว่ามีการโฆษณาแฝงของผลิตภัณฑ์ FedEx ที่พยายามให้ผู้ชมเห็นถึงความรวดเร็วในการส่งของและส่งได้แม้ในที่ๆห่างไกลจากตัวเมือง
สื่อภาพยนตร์ Cinema ข้อดี
1. กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการรับข่าวสารดีมาก เนื่องจากไม่มีสิ่งภายนอกรบกวน
2. เป็นสื่อที่มีผลพลอยได้มาจากสื่อโทรทัศน์ทำให้ไม่เสียค่าผลิตโฆษณา
3. สื่อมีความน่าสนใจสูง เนื่องจากภาพยนตร์โฆษณาจะมีขนาดที่ใหญ่มาก
ข้อเสีย
1. การซื้อสื่อต้องซื้อเป็นเดือน และซื้อที่รวมหลายแห่ง
2. การตรวจสอบเป็นไปได้ยาก ผู้โฆษณาไม่สามารถรู้ว่าโรงภาพยนตร์ฉายให้ครบทุกครั้งตามที่ตกลงหรือไม่
3. ภาพยนตร์บางรอบมีผู้บริโภคเข้าชมน้อยมาก
สื่ออินเทอร์เน็ต Internet         การโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต คือการนำภาพโฆษณาลงในเว็บไซด์ของคนอื่นที่มีชื่อเสียง และมีผู้นิยมเปิดเข้าไปเล่นเป็นจำนวนมาก เช่น www.sanook.com www.siamsport.co.th www.kapook.com เป็นต้น เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นทุกวันเพราะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางทั่วโลก และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง มิใช่เกิดจากการคาดเดาเหมือนสื่ออื่นๆ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมักเป็นผู้มีอำนาจและมีกำลังซื้อแทบทั้งสิ้น จึงทำให้การโฆษณาไม่สูญเปล่า นอกจากที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไร้พรหมแดนแล้ว ยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
1. Multiple Sponsorship ตรงกับตัวเลือกใด
  ผู้อุปถัมภ์รายการเพียงรายเดียว
  ผู้อุปถัมภ์ร่วมกันหลายราย
  ซื้อเวลาเป็นสปอตรายย่อย
  ซื้อเหมาจ่ายรายวัน
2. รายการจดหมายเหตุกรุงศรี คือการโฆษณาตามตัวเลือกใด
 
ผู้อุปถัมภ์รายการเพียงรายเดียว
  ผู้อุปถัมภ์ร่วมกันหลายราย
  ซื้อเวลาเป็นสปอตรายย่อย
  ซื้อเหมาจ่ายรายวัน
3. การโฆษณาที่ใช้กันมากในการซื้อรายการกีฬาถ่ายทอดสด คือตัวเลือกใด
 
ผู้อุปถัมภ์รายการเพียงรายเดียว
  ผู้อุปถัมภ์ร่วมกันหลายราย
  ซื้อเวลาเป็นสปอตรายย่อย
  ซื้อเหมาจ่ายรายวัน
4. ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของการโฆษณาทางโทรทัศน์
 
จูงใจผู้บริโภคได้สูง
  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง
  เสียค่าใช้จ่ายน้อย
  สาธิตสินค้าได้ทุกแง่มุม
5. ตัวเลือกใดคือลักษณะคลื่นกระจายเสียงระบบ FM
  คุณภาพเสียงชัดเจน
  ส่งได้ในระยะไกล
  ระบบคลื่นมีความสูงต่ำไม่เท่ากัน 
  คลื่นทะลุสิ่งกีดขวางได้
6. AM ตรงกับตัวเลือกใด
  Attitude Modulation
  Attitude Mode
  Amplitude Modulation
  Amplitude Model
7. ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของวิทยุ
  เหมาะแก่การเป็นสื่อเสริม
  มีความเร้าใจสูง
  มีความใกล้ชิดผู้บริโภคสูง
  ข่าวสารมีความรวดเร็ว
8. ตัวเลือกใดไม่ใช่ลักษณะของโฆษณาทางภาพยนตร์
  ผู้บริโภคมีสมาธิในการรับสาร
  เป็นผลพลอยได้จากโทรทัศน์
  ส่งสัญญาณได้ไกล
  ตรวจสอบได้ยาก

Related posts:

  1. ความหมายของสื่อโฆษณา
  2. ทำไมต้องใช้ PR
  3. สื่อโฆษณาในปี 2552 และคาดการณ์ปี 2553
  4. แนวโน้มสื่อใหม่ปี 2553 แรง! 

พันธมิตร Organizer
fusion music Studio
Event Code

 


web design by stylissimo | เว็บโดย Fattwo Studio    ©2009 Fattwo. All rights reserved.