Absolute Event Agency

ออกแบบ Design

Design
ออกแบบสิ่งพิมพ์
Design Printing

ออกแบบ
ออกแบบ Company Profile

Booth
ออกแบบบูธ

Event
ออกแบบ งานอีเว้นท์

Organizer
ออกแบบ ออกาไนเซอร์


จัด พริ๊ตตี้ MC

จัด Pretty จัด MC
Event Link

Fusion MusicFattwo organizer Fattwo mediaFattwo designFattwo Outing Tour

 

การสร้างทีมงาน (Team-Building) คือ การจัดการด้าน พลังกลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้จุดมุ่งหมายขององค์กรสัมฤทธิผล โดยมีความตระหนัก ถึงควารู้สึกนึกคิด และจิตใจของสมาชิกผู้ร่วมทีมปฏิบัติงาน ให้ทำงาด้วยใจรักสนก เพลิดเพลินอันก่อให้เกิดพลังผูกพัน รับผิดชอบร่วมกัน

การสร้างทีม ด้วยกิจกรรม Walk Rally
ทำไมต้องจัดกิจกรรม Walk Rally

การเรียน รู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่มีใครสอนสอนประสบการณ์ นั้นให้ได้ แต่ประสบการณ์ตรงต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกว่า “ Learning by Doing “ ผู้ที่เขารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถ เรียนรู้จากสิ่งที่ปรากฎใน กรณีต่างๆ โดยแท้จริงแล้วธรรมชาติของมนุษ์แล้วนั้นจะมีความแตกต่าง กันโดยนัยสำคัญ และในบางครั้งความตกต่างหรือความขัดแย้งก็ย่อมทำให้เกิดอะไรขึ้นใหม่ ๆ เช่นเกิด ทฤษฎีใหม่ แนวทางปฏิบัติใหม่ และในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลทำให้ ประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมลดลง ล้วนก่อให้เกิดปัญหา เช่น คนในองค์กรขาดความสมัคร สมานสามัคคีกัน ขาดการประสานงานที่ดี ขาดประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์กร ขาดความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการเป็นผู้นำที่ดีและผู้ตามที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้ว หากมีการฝึกอบรมใน ห้องเรียนปกติก็คงไม่ได้ผลเท่าที่ควร เหตุเพราะเขาเหล่านั้นต้องได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดพลัง ทีมอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดกิจกรรม "Walk Rally"
1. จำนวนกลุ่มผู้เล่น หากผู้เล่นมีจำนวนน้อยก็จะเกิดความสะดวกมากกว่าผู้เล่นจำนวนมาก เนื่องจากดูแลง่ายและใช้อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมน้อยกว่า สำหรับการแบ่งกลุ่มนั้นในแต่ละกลุ่ม ไม่ควรมีสมาชิกมากจนเกินไป เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสทำกิจกรรมอย่างทั่วถึง
2. จำนวนเจ้าหน้าที่ประจำฐาน หากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยก็จะเกิดปัญหาในการดูแลเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถกำหนดจำนวนฐานให้มีจำนวนมากได้
3. จำนวนฐาน จำนวนฐานที่จะมีต้องไม่มีจำนวนมากเกินไป เพราะจะทำให้สิ้นเปลือง ทั้งจะไม่ สามารถจัดกิจกรรมให้มีรูปแบบหลากหลายได้มากนัก ส่วนใหญ่นิยมกำหนดให้จำนวนฐานมีเท่ากับ จำนวนกลุ่ม
4. สภาพแวดล้อม
4.1 สถานที่ มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมหรือไม่ (เหมาะสมหรือไม่)ซึ่งจะมีผลต่อกำหนดการในการ ทำกิจกรรม
4.2 สภาพอากาศ มักจะเกิดปัญหาในช่วงหน้าฝน ที่ต้องจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ผู้จัดจึงควรหาสถานที่ ในร่มหรือกิจกรรมอื่นๆ สำรองไว้ด้วย

  

Click here!!! Portfolio Team building Walk Rally
คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูผลงานอีเว้นท์ี ทีมบิวดิ้ง วอล์คแรลลี่
หรือติดต่อ สอบถาม 02 561 0994 ฝ่าย จัดงานอีเว้นท์

 

 

พันธมิตร Organizer

fusion music
91dress

web design by stylissimo | เว็บโดย Fattwo Studio    ©2009 Fattwo. All rights reserved.