CG DAY 2019

Coway Annual Awards 2019Coway Annual Awards 2019
MTL Smile Care Kick Off 2019MTL Smile Care Kick Off 2019
Cargill Beyond Awards 2017Cargill Beyond Awards 2017
Cargill Manager Meeting (Beyond Awards 2017)Cargill Manager Meeting (Beyond Awards 2017)
Kangzen Awards ManagerKangzen Awards Manager
Awards Presentation DIGITAL CROWNAwards Presentation DIGITAL CROWN
ประกวดการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันวินาศภัยประกวดการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประกันวินาศภัย
Cargill Awards PresentationCargill Awards Presentation